Zamość
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Zamość
Zamość
BIP
doradcy
CWW

Oferta Szkoleniowa

Oferta edukacyjna 2017/2018

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2017/2018.

Głównym zadaniem LSCDN – wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli, od początku działalności jest właściwe diagnozowanie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły/placówki oświatowej oraz zaproponowanie takich form doskonalenia, które skutecznie będą mogły te potrzeby zaspokoić. Konsekwencją diagnozy a także wymagań stawianych publicznym placówkom doskonalenia zawodowego nauczycieli przez państwo i organ prowadzący jest prezentowana Państwu kolejna oferta programowa, obejmująca kursy, konferencje, seminaria oraz warsztaty i konsultacje organizowane w siedzibach szkół/placówek oraz w obiektach LSCDN w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

Oferta edukacyjna Centrum na rok szkolny 2017/2018 jest efektem prac analitycznych i koncepcyjnych nauczycieli konsultantów, prowadzonych w ramach zespołów zadaniowych LSCDN. Przedstawione przez nas propozycje są przemyślaną próbą spełnienia oczekiwań dyrektorów i nauczycieli, z uwzględnieniem szczególnej roli kierunków polityki oświatowej państwa oraz strategii edukacyjnej Samorządu Województwa.

W roku szkolnym 2017/2018 ważnym zadaniem postawionym przed wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli jest kompleksowe wspomaganie jakości pracy szkół i placówek, pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz stosowanie innowacyjnych, aktywizujących metod doskonalenia nauczycieli wspomaganych technologiami informatycznymi. Istotnym elementem naszej pracy jest także podnoszenie jakości kształcenia i doradztwa zawodowego oraz pomoc w konstruowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. LSCDN będzie także wspierać szkoły i nauczycieli w realizacji podstawy programowej, w tym w opracowywaniu programów nauczania, w indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, w przygotowywaniu do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów.

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych rozpoczynamy od zdiagnozowania potrzeb szkoły, a następnie poprzez zaplanowanie, realizację i monitorowanie działań oraz wspólną ocenę efektów, dochodzimy do opracowania wniosków i rekomendacji z realizowanych form wspomagania.

Ważną formą wspomagania pracy szkoły/placówki przez LSCDN nadal będzie organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. Sieci współpracy, zarówno przedmiotowe jak i problemowe, dzięki roli, jaką odgrywają w procesie wzajemnego uczenia się – stają się dla szkół i nauczycieli doskonałą okazją do kontaktu z innymi szkołami/placówkami, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Są bardzo korzystnym uzupełnieniem dotychczas stosowanych  form doskonalenia zawodowego nauczycieli i będą rozwijane zarówno za pośrednictwem naszej platformy edukacyjnej (Moodle), jak i podczas spotkań stacjonarnych, według harmonogramu ustalonego z uczestnikami sieci. Sieci umożliwiają dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, nawiązywanie kontaktów, podtrzymywanie współpracy, szerzenie dobrych praktyk, wspólne wypracowywanie rozwiązań. Działania organizowane w ramach sieci przybierają różnorodne formy: spotkania z udziałem ekspertów, wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe, szkolenia e-learningowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wybranych przez Państwa formach doskonalenia, a szkoły i placówki do uczestnictwa w programach kompleksowego wspomagania oraz rozwijania sieci współpracy szkół/placówek.

Ofertę podzieliliśmy na cztery części w zależności od charakteru usługi.

 1. Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek realizowane na podstawie umowy (DOC lub PDF) z LSCDN przez cały rok szkolny (deklaracja – wzór karty nr 1).
 2. Szkolenia adresowane do dyrektorów szkół/placówek oraz zespołów nauczycieli i rad pedagogicznych (wykłady, warsztaty) realizowane na zamówienie dyrektora szkoły/placówki w jej siedzibie (wzór karty nr 2, plus porozumienie - DOC lub PDF).
 3. Szkolenia skierowane do klienta indywidualnego (zgłoszenia indywidualne – wzór karty nr 3), które są organizowanie w Lublinie i we wszystkich oddziałach LSCDN, czyli w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu.
 4. Szkolenia dające uprawnienia.

Wiele z proponowanych form ma bezpośredni związek ze zmianami w oświacie, jakie zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. Mamy nadzieję, że nasze propozycje wzbudzą Państwa zainteresowanie i, jak dotychczas, będziemy mogli spotykać się na kolejnych szkoleniach.

Formy doskonalenia zawodowego mają różny wymiar czasowy, ale wszystkie uwzględniają najważniejszy cel, jakim jest podwyższanie kompetencji zawodowych nauczycieli. Ze swej strony zapewniamy, że spotkania szkoleniowe w LSCDN będą wyrazem naszej kreatywności i otwartości na nowe pomysły, że będą Państwu pomagały w rozwiązywaniu codziennych problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole lub placówce oświatowej.

Nasz oferta jest propozycją otwartą tzn. może być w trakcie roku szkolnego wzbogacona i uzupełniona
o pomysły i projekty, które będą efektem naszej współpracy ze wszystkimi podmiotami edukacyjnymi. Będziemy je systematycznie wprowadzać na stronę internetową Centrum www.lscdn.pl.

Poniżej przedstawiamy zasady zgłaszania się na szkolenia organizowane przez LSCDN.

1. Proponowane szkolenia będą organizowane we wszystkich oddziałach LSCDN i w Lublinie.

2. Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek jest realizowana po podpisaniu umowy z  LSCDN na warunkach w niej określonych.

3. Na szkolenia należy zgłaszać się poprzez nasz portal internetowy, logując sie lub rejestrując się w systemie na stronie www.lscdn.pl (wymagane jest funkcjonujące konto e-mail).

4. Można również zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu, przesyłając odpowiednią kartę zgłoszenia (wzór nr 2 lub nr 3), e‑mailem, listownie, faxem lub dostarczając pod wskazane poniżej adresy:

w przypadku szkoleń organizowanych w Lublinie:

LSCDN ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin,
tel. 81 53 292 41, 81 53 225 60, fax 81 53 446 34, 

e-mail: kursy@lscdn.pl

w przypadku szkoleń organizowanych w oddziałach LSCDN odpowiednio:

Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax  83 343 42 60, tel. 83 342 50 91
e-mail: bialapodlaska@lscdn.pl

Oddział w Chełmie
ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm
tel./fax  82 56 420 42
e-mail: chelm@lscdn.pl

Oddział w Zamościu
ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
tel./fax 84 63 930 20, 84 535 92 04
e-mail: zamosc@lscdn.pl

5. Karty zgłoszenia na szkolenia indywidualne nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek oraz rad pedagogicznych dostępne są na stronie www.lscdn.pl 

6. Za wybrane szkolenie należy zapłacić przelewem na wybrane konto, stosownie do miejsca w którym odbywa się szkolenie:

 • LSCDN w Lublinie
  Bank Pekao SA. O/Lublin, nr 41 1240 5497 1111 0000 5004 6928
 • LSCDN O/Biała Podlaska
  Bank Pekao SA O/Biała Podlaska, nr 72 1240 5497 1111 0000 5005 8107
 • LSCDN O/Chełm
  Bank Pekao SA O/Chełm, nr 74 1240 5497 1111 0000 5011 2391
 • LSCDN O/Zamość
  Bank Pekao SA O/Zamość, nr 80 1240 5497 1111 0000 5007 2998,

podając obowiązkowo nazwisko i imię uczestnika szkolenia, numer szkolenia z oferty.

7. O terminach i miejscu odbywania się zajęć uczestnicy są powiadamiani indywidualnie pocztą elektroniczną.

8. W zależności od wybranej formy doskonalenia uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.


Życzymy Państwu w nowym roku szkolnym 2017/2018 dobrej współpracy z LSCDN, aby był on dla nas wszystkich czasem wzajemnie korzystnej i satysfakcjonującej współpracy.

 

Z poważaniem

Andrzej Zieliński
Dyrektor LSCDN

Lublin, sierpień 2017 r.

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN